Informace o zpracovávání Vašich osobních údaju

V tomto informacním memorandu vám chceme v souladu s § 19 zákona c. 18/2018 Z.z. o ochrane osobních údaju a o zmene nekterých zákonu (dále jen "Zákon o ochrane osobních údaju") ve spojení s cl. 13 Narízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "Narízení") poskytnout podrobné informace o zpracovávání vašich osobních údaju v naší spolecnosti.
Prectete si, prosím, níze uvedené informace o zpracování osobních údaju. Aby pro Vás bylo vyhledávání techto informací prehledné a praktické, pripravili jsme je ve forme otázek a odpovedí. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo pripomínky, pošlete email na adresu: info@pokladnicka.com.


1. KDO JE SPRÁVCE OSOBNÍCH DAT?
Správcem osobních údaju je naše spolecnost POKLADNIČKA s.r.o. Praha - Háje, Kosmická 745/17, PSČ: 149 00, IČ: 27531121, zápis: C 81064 vedená u Městského soudu v Praze.

2. CÍ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Kategoriemi dotcených osob jsou klienti, obchodní prodejci - fyzické osoby a úcastníci našich akcí.

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
• Základní identifikacní údaje - jméno a príjmení, datum narození, adresa bydlište.
• Kontaktní údaje - telefonní císlo, e-mailová adresa.
• IP adresa
• Fotografie


4. Z JAKÝCH ZDROJU OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZÍ?

Osobní údaje uvedené v predchozím bode získáváme prímo od vás. Tyto osobní údaje uvádíte ve smlouve uzavírané s naší spolecností, nebo príslušném souhlasu.


5. K JAKÉMU ÚCELU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje zpracováváme za úcelem:
- plnení kupní smlouvy;
- vyrizování reklamací;
- spolupráce s obchodními prodejci;
- zasílání marketingových informací;
- udrzování kontaktu s vámi;
- zdokumentování a prezentování naší cinnosti;
- provozovaných cookies na naší webové stránce;
- rešení prípadných sporu.


6. JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Naše spolecnost bude zpracovávat vaše osobní údaje získané na základe smlouvy po dobu trvání této smlouvy a následne po dobu, po kterou je to nezbytné podle zákona o úcetnictví a zákona o archivnictví.
Pokud jste nám udelili souhlas se zpracováním osobních údaju, vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od jeho udelení, pokud neodvoláte svuj souhlas dríve.


7. JE NEZBYTNÉ, ABYCHOM ZPRACOVÁVALI VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Ano, je skutecne potreba, aby naše spolecnost zpracovávala vaše osobní údaje. V opacném prípade nebude mozné s vámi uzavrít príslušnou smlouvu, ani plnit její obsah, ani dosáhnout jiného úcelu, pro který nám udelujete svuj souhlas.


8. KOMU POSKYTNEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Kdo krome naší spolecnosti bude mít prístup k vašim osobním údajum?
Vaše osobní údaje neposkytujeme tretím stranám s výjímkou techto spolecností:
- dodací spolecnosti;
- úcetní spolecnost;
- marketingové spolecnosti, se kterými spolupracujeme;
- exekutori.
Vaše osobní údaje poskytneme príjemcum jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Budeme taky dbát na to, aby i tito príjemci chránili vaše osobní údaje stejným zpusobem.


9. DOCHÁZÍ NA NAŠÍ STRANE K PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ?

Ne, nedeláme zautomatizované rozhodnutí na základe vašich osobních údaju.


10. JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA PRI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJU?

Rádné zpracování vašich osobních údaju je pro naši spolecnost dulezité a jejich ochrana je naší prioritou. Pri zpracovávání osobních údaju máte následující práva:


Právo pozádat o prístup k osobním údajum

Máte právo pozádat naši spolecnost o potvrzení toho, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, máte právo získat prístup k informacím o jejich zpracování v následujícím rozsahu:
• o úcelech zpracování osobních údaju;
• o kategoriích zpracovaných osobních dat;
• o príjemcích nebo kategoriích príjemcu, jimz byly nebo mají být osobní údaje poskytnuty;
• o dobe uchovávání osobních údaju;
• o Vašich právech a to o právu pozadovat opravu osobních údaju, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, o právu namítat zpracování osobních údaju, o právu podat návrh na zahájení rízení na Úrad pro ochranu osobních údaju;
• o zdroji vašich osobních údaju, pokud jsme je nezískali od vás;
• o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodnutí a profilování;
• o našich zárukách pro vás v prípade predávání osobních údaju do tretí zeme nebo mezinárodní organizaci.
Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údaju, avšak v prípadech opakovaných zádostí jsme oprávneni úctovat primerený poplatek odpovídající našim administrativním nákladum.


Právo na opravu

Zpracováváme vaše zastaralé nebo nepresné osobní údaje? Zmenili jste, napríklad, adresu bydlište? Prosím, informujte nás o tom a my vaše osobní údaje opravíme.


Právo na výmaz (právo být zapomenut)
- muzete nás pozádat, abychom vymazali vaše osobní údaje, pokud dojde k nekteré z následujících situací:
• osobní údaje jiz nejsou potrebné pro úcely, pro které byly získány nebo jinak zpracovávány;
• odvolali jste souhlas, na jehoz základe byly vaše osobní údaje zpracované, a neexistuje zádný další právní duvod pro jejich zpracování;
• vznesli jste námitky proti tomu být predmetem rozhodování zalozeného na automatizovaném zpracování osobních dat a neexistují zádné prevazující oprávnené duvody pro takové jejich zpracování, nebo jste vznesli námitky proti zpracovávání vašich osobních údaju pro úcely prímého marketingu;
• vaše osobní údaje byly zpracovávány nezákonne;
• vaše osobní údaje musí být vymazány z duvodu splnení právní povinnosti stanovené v Zákone na ochranu osobních údaju, zvláštním zákone nebo mezinárodní smlouve, která se vztahuje na naši spolecnost;
• vaše osobní údaje byly získány v souvislosti s nabídkou sluzeb informacní spolecnosti.


Právo na omezení zpracování
- muzete nás pozádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údaju, pokud dojde k nekteré z následujících situací:
• vznesli jste námitky proti správnosti osobních údaju, a to na dobu potrebnou k overení správnosti vašich osobních údaju;
• zpracování vašich osobních údaju je nezákonné, avšak namísto vymazání zádáte omezení jejich zpracování;
• vaše osobní údaje jiz nejsou pro nás potrebné pro puvodní úcel, avšak jsou potrebné pro vás na uplatnení právního nároku;
• vznesli jste námitky proti tomu být predmetem rozhodování zalozeného na automatizované zpracování vašich osobních údaju a to na dobu, dokud nebude overeno, zda máme oprávnené duvody jejich zpracování, které prevazují nad vašimi oprávnenými duvody.


Právo na prenositelnost údaju

Pokud si prejete, abychom poskytli vaše osobní údaje jiné spolecnosti, predáme vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu vámi urcenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit zádné zákonné nebo jiné významné prekázky.


Právo uplatnit námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud zjistíte nebo se domníváte, ze osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního zivota nebo v rozporu s právními predpisy, spojte se s námi a pozádejte nás o vysvetlení nebo odstranení nevhodného stavu. Námitku lze také uplatnit i prímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.


Právo podat návrh na zahájení rízení Úradu pro ochranu osobních údaju

Jako dotcená osoba máte právo podat návrh na zahájení rízení u Úradu pro ochranu osobních údaju, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, Česká republika ve smyslu § 100 Zákona o ochrane osobních údaju.


Kde muzete práva uplatnit?

Jednotlivé práva muzete uplatnit v naší spolecnosti: zasláním e-mailu na adresu: info@pokladnicka.com nebo písemnou zádostí zaslanou do sídla spolecnosti nebo na korespondencní adresu: POKLADNIČKA s.r.o. Praha - Háje, Kosmická 745/17, PSČ: 149 00, IČ: 27531121.


Za jak dlouho muzete ocekávat odpoved od spolecnosti?

Vyjádrení a prípadné informace o prijatých opatreních vám poskytneme co nejdríve, nejpozdeji však do jednoho mesíce. V prípade potreby a s ohledem na slozitost a pocet zádostí muzeme tuto lhutu prodlouzit na dva mesíce. O prodlouzení, vcetne uvedení duvodu, vás budeme informovat.


11. JAK MUZETE ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJU?

Souhlas se zpracováním osobních údaju je zalozen na principu dobrovolnosti. To znamená, ze ho muzete kdykoliv odvolat.


Co má odvolání souhlasu obsahovat?

• Kdo odvolání podává. Uvedte, prosím, vaše jméno a príjmení, adresu bydlište a datum narození, abychom vás mohli identifikovat.
• Komu odvolání podáváte. Odvolání prosím adresujte: POKLADNIČKA s.r.o. Praha - Háje, Kosmická 745/17, PSČ: 149 00, IČ: 27531121.
• Informaci, ze udelený souhlas odvoláváte nebo ze si neprejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje pro urcitý úcel, pro který jste nám souhlas udelili. V prípade, ze úcel nebude uveden, budeme to povazovat za odvolání všech souhlasu se zpracováním osobních údaju, které jste nám udelili.


Jakým zpusobem mohu odvolání souhlasu udelat?

• Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údaju je mozné dorucit v písemné podobe na adresu POKLADNIČKA s.r.o. Praha - Háje, Kosmická 745/17, PSČ: 149 00, zaslat e-mailem nebo zrušit souhlas prostrednictvím naší web stránky.
Tyto podmínky nabývají úcinnosti dnem 10.06.2021