Reklamační řád

Tento reklamační řád je vedle Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP") ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ") součástí každé Smlouvy o dílo, kterou uzavírá na straně jedné společnost POKLADNIČKA s.r.o., IČ: 27531121, se sídlem Praha - Háje, Kosmická 745/17, PSČ 14900, jako Zhotovitel, a na straně druhé Objednatel (právnická nebo fyzická osoba), a upravuje vzájemná práva a povinnosti těchto smluvních stran, pokud mezi nimi nebylo výslovně Smlouvou o dílo ujednáno jinak.

ČLÁNEK 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ   

1.   Objednatel je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a VOP ještě před samotným uzavřením Smlouvy o dílo.

2.   Objednatel uzavřením Smlouvy o dílo potvrzuje, že se seznámil s tímto Reklamačním řádem, včetně sdělení před uzavřením smlouvy, a že s ním výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném k tomuto okamžiku. Reklamační řád je nedílnou součástí každé Smlouvy o dílo. Ujednání ve Smlouvě o dílo odlišná od ustanovení v Reklamačním řádu, mají před ustanovením Reklamačního řádu přednost.

3.   Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

4.     Tento Reklamační řád Zhotovitele je veřejně přístupný na Webových stránkách Zhotovitele.

5.     Pokud je některé ustanovení v Reklamačním řádu v rozporu s některým ustanovením VOP, má takové ustanovení VOP přednost.   

ČLÁNEK 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až 2112, § 2158 až 2174 a § 2615 až § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ").

2.   Zhotovitel odevzdá Objednateli Dílo, které bude mít v okamžiku jeho předání a převzetí vlastnosti stanovené Smlouvou o dílo, bude způsobilé sloužit svému účelu a bude vyhovovat požadavkům právních předpisů platných v České republice v době jeho realizace.

3.   Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

4.   Je-li Objednatelem Spotřebitel a projeví-li se vada v průběhu 14 dnů od převzetí, má se za to, že Dílo bylo vadné již při převzetí.

5.   Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na Díle nepodléhající opotřebení provozem ve lhůtě 14 dnů, od jejich převzetí, to se však netýká:

(a) Díla realizovaného z Produktu prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

(b) opotřebení Díla způsobeného jeho obvyklým užíváním;

(c) použitého Produktu k realizaci Díla pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Produkt měl při převzetí Objednatelem nebo vyplývá-li to z jeho povahy.

6.   Dílo je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje také realizace jiného díla a dále vady v dokladech nutných pro užívání Díla.

7.   Právo Objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má Dílo při jeho předání a převzetí, a to i tehdy, projeví-li se později.

8.   Právo z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud Objednatel před převzetím Díla věděl, že má vadu, anebo pokud Objednatel vadu sám způsobil.

9.   Práva z vadného plnění se nevztahují na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v návodu k použití) zejména:

(a)   mechanickým poškozením Díla;

(b)   neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Dílo;

(c) poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s návodem Zhotovitele k použití, či případně v rozporu s jinými podmínkami užívání uvedenými v dokumentaci Díla nebo všeobecnými zásadami;

(d)   provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů užívání;

(e)   upravením Objednatelem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy;

(f)    poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí;

(g)   změnou právních předpisů týkajících se Díla.

10. Omezení dle předchozího odstavce neplatí, pokud byly vlastnosti Díla, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Objednatelem a Zhotovitelem výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Zhotovitelem deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití Díla.

ČLÁNEK 3. ZÁRUKA ZA JAKOST

1.   Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka za jakost). Záruční doba Díla je 14 dnů ode dne předání a převzetí Díla potvrzeného podpisem Objednatele i Zhotovitele na předávacím protokolu. Zahájení běhu záruční doby prokazují smluvní strany předávacím protokolem.

2.   Objednatel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po předání Díla Objednateli vnější událost.

3.   Při užívání Díla je Objednatel povinen dodržovat pečlivě instrukce o použití uvedeného Díla, aby si zachovalo kvalitu, a užívat je obvyklým způsobem k účelu, k jakému je určeno, tedy dodržovat servisní a záruční podmínky specifikované Zhotovitelem v předávacím protokolu, případně v návodu k použití Díla, který je předán nejpozději při podpisu předávacího protokolu. Nedodržením těchto ustanovení zanikají Objednateli práva z vadného plnění.

4.   Standardně Zhotovitel vydává namísto záručního listu Objednateli pouze předávací protokol obsahující uvedené údaje.

ČLÁNEK 4. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

1.   Uzavřením Smlouvy o dílo Objednatel vyjadřuje svůj souhlas se zde uvedenými podmínkami reklamace. Vady Díla zjištěné v záruční době je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů. V opačném případě může Zhotovitel namítnout opožděnost uplatnění námitek. Zhotovitel Objednateli doporučuje, aby zjištěné vady co nejdříve oznámil Zhotoviteli, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému poškozování Díla a Produktů. Neoznámí-li Objednatel vadu Díla včas, pozbývá práva odstoupit od Smlouvy o dílo. Jedná-li se však o vady zjevné, kterých si mohl Objednatel na první pohled při převzetí Díla všimnout a nevytkne-li je Zhotoviteli při převzetí, může Zhotovitel namítat, že tyto vady nebyly Objednatelem uplatněny včas.

2.   Reklamaci uplatňuje Objednatel u Zhotovitele emailem na emailu Zhotovitele: info@pokladnicka.com. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Zhotovitel obdrží od Objednatele oznámení o reklamaci, spolu s popisem vady Díla, způsobem jejího projevování, s četností jejího výskytu a s uvedením data, kdy se vada projevila doplněné o fotografie vadného Díla. Objednatel při uplatnění reklamace uvede dostatečně své kontaktní údaje (zejména jméno, případně obchodní firmu Objednatele, zpáteční adresu, telefonní číslo a email) spolu se zvolením požadovaného způsobu vyřízení reklamace.

3.   Objednatel doloží platnost záruky předložením předávacího protokolu, pokud bylo v minulosti Dílo reklamováno, doloží též doklad o reklamaci. Tento postup je doporučen také Objednateli Spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

4.   Zhotovitel okamžikem doručení oznámení o reklamaci zahájí reklamační řízení, Objednateli Spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem  bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned.

5.   Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace a je povinen zajistit Zhotoviteli přístup k Dílu v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění vady.

6.   Zhotovitel je oprávněn požadovat prohlídku reklamovaného Díla z důvodu posouzení vzniklých vad, a to po jejím předchozím oznámení Objednateli. Objednatel je povinen Zhotoviteli prohlídku reklamovaného Díla umožnit, a to v pracovní době Zhotovitele, tedy pondělí - pátek od 10:00 do 18:00. Zhotovitel není v prodlení s vyřízením reklamace, pokud mu Objednatel neumožnil prohlídku Díla, na kterém se vady vyskytly v souladu s tímto odstavcem reklamačního řádu.

7.   Je-li Objednatelem Spotřebitel, rozhodne o reklamaci Zhotovitel ihned, ve složitých případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Zhotovitel vydá Objednateli Spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřešení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a ukončí reklamační řízení a nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne následující po doručení oznámení reklamace Zhotoviteli. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Objednatelem Spotřebitelem - takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Tato lhůta není závazná k Objednateli Podnikateli, kdy o jeho reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.   Po odstranění vady Díla zpracuje Zhotovitel písemný protokol o opravě, který předá spolu s opraveným Dílem Objednateli. Vytkl-li Objednatel Zhotoviteli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadný předmět užívat.

9.   V případě výskytu vadného plnění, které je podstatným porušením Smlouvy o dílo a které brání užití Díla jsou práva a povinnosti následující:

9.1                             Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy o dílo, Objednatel má právo:

(a)     na odstranění vady dodáním nového Díla bez vady nebo dodáním chybějící části Díla, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části Díla, může Objednatel Spotřebitel požadovat jen výměnu této části; není-li dodání nového Díla, či výměna části Díla  možná, může Objednatel Spotřebitel odstoupit od Smlouvy o dílo. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Objednatel Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady;

(b)     na odstranění vady opravou Díla;

(c)     na přiměřenou slevu z ceny Díla, nebo

(d)     odstoupit od Smlouvy o dílo.

9.2   Objednatel Zhotoviteli při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu, po oznámení vady sdělí, jaké právo si zvolil. Nezvolí-li si Objednatel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

9.3  Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele, to však neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Zhotovitel vadu v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vadu neodstraní, má Objednatel právo požadovat slevu z ceny Díla nebo od Smlouvy o dílo odstoupit.

10. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy o dílo, jsou práva a povinnosti následující:

10.1 Objednatel má v případě nepodstatného porušení Smlouvy o dílo právo na:

a)     odstranění vady, anebo

b)     na přiměřenou slevu z ceny Díla.

10.2 Dokud Objednatel neuplatní právo na slevu z ceny Díla nebo neodstoupí od Smlouvy o dílo, může Zhotovitel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Zhotovitel odstranit dle své volby opravou Díla nebo dodáním nového Díla.

10.3 Neodstraní-li Zhotovitel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Objednatel požadovat slevu z ceny Díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele.

10.4 Výskyt vadného plnění, které je nepodstatným porušením Smlouvy o dílo a nebrání užívání Díla a není v rozporu s účelem Díla, není důvodem pro odmítnutí převzetí Díla ze strany Objednatele a Objednatel jej měl převzít s výhradou.

11. Objednatel Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Zhotovitel nemůže dodat nové Dílo bez vad, vyměnit jeho součást nebo Dílo opravit, jakož i v případě, že Zhotovitel nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy Objednateli Spotřebiteli působilo značné obtíže.

12. Právo na dodání nového Díla, nebo výměnu části předmětu Díla má Objednatel Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Dílo řádně užívat k jeho účelu pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Objednatel Spotřebitel také právo od Smlouvy o dílo odstoupit.

13. Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního Díla, jestliže předmět Díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat Zhotoviteli.

14. Žádná ze stran nemá právo na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s reklamačním řízením. V případě neoprávněně uplatněné reklamace (Zhotovitel zjistí, že Dílo nemá vady, nebo se jedná o vady za něž Zhotovitel neodpovídá) hradí Objednatel, který není Spotřebitelem, účelně vynaložené náklady, které Zhotoviteli v reklamačním řízení vzniknou.

ČLÁNEK 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.   Tento Reklamační řád je platný a účinný od 10.06.2021 a řídí se jím veškeré Smlouvy o dílo uzavřené od data jeho účinnosti a dále ty Smlouvy o dílo jejichž smluvní strany byly se změnou včas obeznámeny a nevyjádřily s jeho novým zněním nesouhlas za podmínek uvedených ve Smlouvě o Dílo.

2.   Veškeré reklamační procesy se řídí platnou právní úpravou České republiky a jsou závazné pro všechny zúčastněné strany.  

3.   Pokud je Objednatel Spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb dle § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Oprávněným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz.

POKLADNIČKA s.r.o.
Praha - Háje, Kosmická 745/17
PSČ: 149 00
IČ: 27531121